NP CYRIN 250EC ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU RẦY KHÁNG THUỐC

NP CYRIN SUPER 250EC ATT – ĐẶC TRỊ 

  • SÂU XANH, SÂU TƠ, SÂU ĂN LÁ
  • RẦY NÂU, RẦY XANH
  • BỌ TRĨ, RỆP SÁP,…

QUY CÁCH: CHAI 1 LÍT 

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss